Texty písní Rise Against Endgame Survivor Guilt

Survivor Guilt

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

("What are you talking about? America isn't gonna be destroyed!"
"Never? Rome was destroyed, Greece was destroyed, Persia was destroyed, Spain was destroyed.
All great countries are destroyed. Why not yours?
How much longer do you really think your own country will last? Forever?")

Block the entrances
Close the doors
Seal the exits cause this is war

All gave some
Some gave all
But for what I wanna know

Carry on
Don't mind me
All I gave was everything
And yet you ask me for more
Fought your fight
Bought your lie
In return I lost my life
What purpose does this serve?

A fallen flag, a purple heart
A family all but torn apart

And I fought with courage to preserve
Not my way of life but yours

Carry on
Don't mind me
All I gave was everything
And yet you ask me for more
Fought your fight
Bought your lie
In return I lost my life
What purpose does this serve?

The cowards preach from pedestals
With words like courage and resolve
But what they meant was fuck them all
Cause freedom isn't free

They send our daughters and our sons
To deserts under burning suns
Sacrificial slaughtering
To fill the pockets of the weak
and official enemy
Are we so easily deceived?

They carry on

("You shameful opportunist! What you don't understand is that it's better to die on your feet than to live on your knees"
"You have it backwards. It's better to live on your feet than to die on your knees.")

Don't carry on
Just walk away
How many more send to their graves
In this lesson ignored?

I fought your fight
Bought your lie
In return I lost my life
What purpose does this serve?
What purpose did I serve?
("O čem to mluvíte? Amerika nebude zničena!"
"Nikdy? Řím byl zničen, Řecko bylo zničeno, Persie byla zničena, Španělsko bylo zničeno.
Všechny velké země jsou zničeny. Proč ne vaše?
Jak dlouho si myslíte, že bude ta vaše vlastní země odolávat? Navždy?")


Zablokujte vchody
Zavřete dveře
Zapečeťte východy, protože tohle je válka

Všichni dali něco
Někteří dali všechno
Ale proč, to chci vědět

Pokračuj
Nevšímej si mě
To co jsem dal, bylo všechno
A tys jsi chtěl ještě víc
Bojoval tvůj boj
Koupil tvou lež
Na oplátku jsem přišel o život
Jaký smysl to dává?

Padlá vlajka, purpurové srdce
Úplná rodina, ale rozpadlá

Bojoval jsem s odvahou chránit
Toto není má životní cesta, ale tvá

Pokračuj
Nevšímej si mě
To co jsem dal, bylo všechno
A tys jsi chtěl ještě víc
Bojoval tvůj boj
Koupil tvou lež
Na oplátku jsem přišel o život
Jaký smysl to dává?

Zbabělci kážou z podstavců
Se slovy, jako kuráž a odhodlání
Ale to co mysleli bylo vyserte se na všechny
Protože svoboda není zadarmo

Poslali naše dcery a naše syny
Do pouští pod spalujícími slunci
Obětní porážení
K naplnění kapes chudých
a oficiálních nepřátel
Jsme tak snadno oklamatelní?

Pokračují

("Ty nechutný oportunisto!To co nechápete je že je lepší zemřít na nohou než žít na kolenou?"
"Máte to obráceně. Je lepší žít na nohou než zemřít na kolenou.")

Nepokračuj
Prostě utíkej
Kolik jich ještě pošlou do jejich hrobů?
V této lekci ignorace

Bojoval jsem tvůj boj
Koupil tvou lež
Na oplátku přišel o život
Jaký smysl to dává?
Jaký smysl jsem dával?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy